اولین مصاحبه جرمی رنر پس از سانحه برف روبی

جرمی رنر که در تصادف با ماشین برف روب به شدت آسیب دید برای اولین بار پس از آن رویداد مصاحبه کرده است.